FECO Pellets - Algemene voorwaarden
15160
page-template-default,page,page-id-15160,theme-bridge,qode-quick-links-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van FecoPellets.nl, gevestigd aan de Kasteeldreef 9 5236XK te ‘s-Hertogenbosch.

1)Algemeen:

a. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “Gebruiker”, wordt daarmede aangeduid FecoPellets.nl, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch.

b. De wederpartij van FecoPellets.nl bij de transacties, waarop deze voorwaarden betrekking hebben, wordt hierna aangeduid als “koper”.

c. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

d. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gebruiker en een Koper waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

e. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

f. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

g. Een exemplaar van de volledige Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden zal op uw verzoek worden verstrekt, tevens is deze op de website van Gebruiker openbaar gemaakt en in te zien. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of verkoopovereenkomst)
2)Prijzen:
a. Tenzij anders is vermeld zijn onze prijzen in euro’s en inclusief B.T.W., inclusief de leverkosten en exclusief kosten voor verzekering.

b. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten, Gebruiker behoud zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

c. Gebruiker is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt gebruiker dit zo spoedig mogelijk na ontvangen van de bestelling mee.

3)Annuleren:
a. Het is de Wederpartij niet toegestaan een overeenkomst eenzijdig te annuleren.

b. Indien de Koper de met FecoPellets.nl gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij/zij  gehouden om aan ons redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.

4)Levering:
a. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering aan huis/bedrijf van de Koper binnen Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden, en de goederen op een verharde bestrating en op pallets afgeleverd kunnen worden.

b. Prijzen af ‘s-Hertogenbosch, opgave van levertijd geschiedt altijd bij benadering. Ongeacht de door de Koper bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt gebruiker zich het recht om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Bij overschrijding van de levertijd is FecoPellets.nl niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

c. Leveringen binnen Nederland zijn onderhevig aan B.T.W. Leveringen buiten Nederland, maar binnen de EEG zijn vrijgesteld van B.T.W. bij bekendmaking van B.T.W. identificatienummer in geval van bedrijven. Koper is in dergelijk geval zelf verantwoordelijk voor afdracht en aangifte van B.T.W. en leveringen. Leveringen buiten de EEG zijn vrijgesteld van B.T.W. bij levering aan bedrijfsinstellingen. Koper is zelf verplicht aangifte te doen van B.T.W. en invoerrechten.

d. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Gebruiker bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument  binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

5)Garantie:
a. Voor door FecoPellets.nl geleverde zaken met fabrieks- en/of importeurs garantie gelden uitsluitend de door de fabriek en/of importeur gestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door FecoPellets.nl geen garantie verstrekt tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

b. De aansprakelijkheid van FecoPellets.nl onder de in lid a genoemde fabrieks- en/of importeursgarantie beperkt zich tot gehele of gedeeltelijke gratis herlevering indien de geleverde zaken materiaal- of fabricagefouten vertonen.

c. De garantie is niet van toepassing bij gebreken die ontstaan door normale slijtage, bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij onvoldoende en/of onoordeelkundig onderhoud, bij ongelukken of onheil zoals brand- of waterschade, of indien de zaken door derden zijn gewijzigd of gerepareerd.

d. De garantie geldt slechts indien koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

6)Reclamaties:
Eventuele reclamaties die niet vallen onder consumentenkoop worden alleen in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks, per aangetekend schrijven – binnen 8 werkdagen na levering van het betreffende artikel schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

7)Zichttermijn / Herroepingrecht:
a. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand  (artikel 7:5 BW), heeft de Koper het recht (een deel van) de geleverde producten binnen een  periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de Koper na afloop van deze termijn de  geleverde zaken niet aan Gebruiker heeft teruggezonden, is de koop een feit.

b. De Koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Gebruiker. De Koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs  van postbezorging.

c. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de Koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

d. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Gebruiker er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Dit is alleen van toepassing  indien het als geheel word retour gestuurd, het is niet van toepassing op deel retourzendingen.

e. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de Koper.

8)Retourzendingen:
a. Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. Pakketten die niet of te weinig zijn gefrankeerd worden door ons geweigerd. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt de Koper daarvoor een wettelijk vastgesteld percentage van minimaal 25 % in rekening gebracht.

b. De zaken dienen ongebruikt en in de originele verpakking en onbeschadigd retour gezonden te worden, dus onbeschreven, onbedrukt en zonder stickers. Defecte zaken die onder de garantie vallen kan de Koper ons toesturen en er dient altijd een kopie van de factuur zijn bijgesloten met daarop vermeldt het omschreven defect. Het risico en de verzendingskosten hiervan (heen en terug) zijn volledig ten laste van de Koper.

c. De kosten in geval van garantie van de retourzending, zijn voor rekening van Gebruiker indien U voor meer dan EUR 275,- aan goederenwaarde excl. verzendkosten heeft besteld.
9)Van retourzending uitgesloten:
Producten die volgens opgave van de Koper zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de Koper, of producten die op grond van hun aard niet geschikt  zijn voor retourzending of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.

10)Eigendomsvoorbehoud:
a. Alle geleverde producten blijven in eigendom van FecoPellets.nl tot op het moment van volledige betaling, met inbegrip van eventuele rente en kosten. De Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. De Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Gebruiker of een door Gebruiker aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

b. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Koper verplicht Gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, daarvan op de hoogte te stellen. De Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Gebruiker.

11)Betaling, rente en kosten:
a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering of door middel van een vooruitbetaling te geschieden. Indien betaling plaats vindt na aanmaning door Gebruiker bent u een bedrag van €10,00 aan administratiekosten verschuldigd aan FecoPellets.nl. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Gebruiker.

b. Indien Gebruiker haar vordering ter incasso uitbesteed, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.

c. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Gebruiker gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

d. Indien betaling niet binnen de op de factuur vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de Koper van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 2,5% per maand over het nog openstaande bedrag. In geval van consumentenverkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente.

12)Intellectuele eigendom & copyright:
a. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

b. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Koper ter kennis van derden wordt gebracht.

c. Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze gehele website is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardkopie. d. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Gebruiker is het niet toegestaan deze website, teksten en/of fotomateriaal op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

13)Aansprakelijkheid:
a. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

c. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

d. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

14)Website

a. Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Gebruiker heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site.

b. Gebruiker is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. De op deze site geplaatste lezerrecensies geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze recensies.

15)Risico-overgang
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Koper over op het moment waarop zaken in de macht van de Koper worden gebracht.

16)Toepasselijk recht, Bemiddeling en geschillen
Op alle overeenkomsten gesloten met Gebruiker is het Nederlands recht van toepassing. Indien een geschil niet in der minne geschikt kan worden, is de rechter bevoegd binnen het arrondissement van ‘s-Hertogenbosch om van dit geschil kennis te nemen, tenzij Gebruiker er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan gebruiker meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.